Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.

Kyl­vä tai is­tu­ta kas­vit vii­meis­tään 30.6. Päivämäärä koskee viljeltyä maatalousmaata ja viherkesantoja.

Kyl­vö­päi­västä voi poiketa, jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen 30.6. mennessä. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den run­sai­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen. Tässä tapauksessa kyl­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Voit käyt­tää apu­na vi­ral­li­sia sää­ti­las­to­ja tai ot­taa valo­ku­via loh­kon ti­lan­tees­ta, jol­loin voit tar­vit­ta­es­sa osoit­taa val­von­ta­ti­lan­tees­sa, että ky­sees­sä on ol­lut mär­kyy­des­tä joh­tu­va poik­keuk­sel­li­nen sää­olo­suh­de.